นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง

หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ

ครู

นายชิงชัย จันทรเสนา

ครู

นายพสุรัตน์ พงสา

ครู

นางสาวดาวประกาย อ่อนสด

ครู

นายชญานิน ช้ำกล่ำ

ครู