นายพสุรัตน์ พงสา

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

             ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทำงานโดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินชอบใจพอใจเต็มใจสนใจ ไม่มีมีความทุกข์ใจและยินดีในการปฏิบัติงานของตน  แม้ว่างานบางอย่างจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อย หรือเรารู้สึกพอใจในงานอย่างมาก จนไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เราออกไปหางานใหม่  สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า” “ความพึงพอใจในงาน”

นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ

เว็บไซต์ครูวิรัตน์

นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง

เว็บไซต์ครูปราโมทย์

นายชิงชัย จันทรเสนา

เว็บไซต์ครูชิงชัย

นายศรราม ราชรินทร์

เว็บไซต์ครูศรราม